2020 IFMA網上虛擬錦標賽 – 香港區決賽暫定於2020年7月舉行!

 In 拳賽訊息

2020 IFMA網上虛擬錦標賽 – 香港區決賽暫定於2020年7月舉行!
2020 IFMA網上虛擬錦標賽簡介:
網上? 虛擬? Virtual?? 打機? Street Fighter呀?! 唔係,堅係比賽黎架! 知你地因為疫情無得打比賽悶嘛! 正如上一個Post講過,比賽有4個項目比你參加,覺得自己掂參加晒4個項目都得,你鍾意o係屋企又好拳館又好,拎起你部手機拍底比賽短片,再上載到本會指定位置(稍後比條Link你啦),咁你就有機會成為首屆虛擬拳王!!

比賽共有4個項目:
1. Wai Kru
2. Shadow Box
3. Max Fit
4. Aero Fit

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt